Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtnemer: Quality Escort, in de hoedanigheid van escortbedrijf waarbij de dienstverlening hoofdzakelijk bestaat uit het bemiddelen tussen opdrachtgevers en escortdames.
1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke persoon die aan de opdrachtnemer de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven. De opdrachtgever is daarmee een partij in de overeenkomst met de opdrachtnemer.
1.3 Escortdame: Gezelschapsdame welke geboekt kan worden via opdrachtnemer.
1.4 Escortbedrijf: De natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die bedrijfsmatig escortdames aanbiedt van welke de werkzaamheden op een andere plaats dan de bedrijfsruimte worden verricht.
1.5 Chauffeur: De natuurlijke persoon, als derde ingeschakeld door opdrachtnemer, welke de escortdame naar de verblijfplaats van de opdrachtgever vervoert.
1.6 Verblijfplaats: Het adres waar de opdrachtgever (tijdelijk) verblijft en waar de werkzaamheden van de escortdame verricht zullen worden.
1.7 Starttijd: Het tijdstip waarop het eerste fysieke contact met de escortdame mogelijk is.
1.8 Eindtijd: Het tijdstip 60 minuten na de starttijd, vermenigvuldigd met het aantal geboekte uren.
1.9 Overeenkomst: Elke overeenkomst, zowel mondeling als schriftelijk, via ieder wettig communicatiemiddel tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden, uitgevoerd door de opdrachtnemer, ten behoeve van de opdrachtgever.
1.10 Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven aan de opdrachtnemer, alsmede de werkzaamheden die hieruit voortvloeien, door de opdrachtgever.
1.11 Overmacht: Een onvoorziene situatie of omstandigheid waarbij de opdrachtnemer buiten zijn macht om, wordt beperkt in het tijdig of naar behoren verrichten van werkzaamheden.

Artikel 2. Algemene bepalingen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en overeenstemmingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
2.2 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, wanneer deze afwijkingen uitsluitend schriftelijk tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 3. Legale escortservice

3.1 Opdrachtnemer betreft een legaal geregistreerd escortbedrijf welke in bezit is van alle vereiste vergunningen en voldoet aan alle wettelijke eisen vereist om een escortbedrijf te exploiteren.
3.2 Opdrachtnemer opereert onder vergunningsnummer 9008.
3.3 Alle escortdames werken legaal samen met opdrachtnemer en beschikken over alle wettelijk vereiste bescheiden en zijn medisch gekeurd.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 De opdrachtnemer is, in niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de opdracht alsmede in geval van omstandigheden waarbij de opdrachtgever schade lijdt door het niet, niet tijdig of onbehoorlijk verrichten van werkzaamheden door de opdrachtnemer.
4.2 Het eerste lid is uitsluitend van toepassing wanneer de directe schade van cliënt of opdrachtgever leidt tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.
4.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor onjuiste, onvolledige of onrechtmatig aangeboden informatie welke is verstrekt door de opdrachtgever.
4.4 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor onjuiste, onvolledige of onrechtmatig aangeboden informatie welke is verstrekt door derden, alsmede nalatigheid en/of tekortkomingen door derden, waar opdrachtnemer noodzakelijkerwijs mee samenwerkt ten behoeve van de opdrachtgever of in het kader van het verrichten van de werkzaamheden.
4.5 De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de schade van opdrachtgever te beperken of ongedaan te maken voor zover mogelijk.

Artikel 5. Overmacht

5.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of gevolgen van overmacht.
5.2 Wanneer de opdrachtnemer de verplichtingen jegens de opdrachtgever niet, niet tijdig of onbehoorlijk kan nakomen door overmacht of de gevolgen van overmacht, worden deze verplichtingen opgeschort tot het moment dat de opdrachtnemer de mogelijkheid heeft om de verplichtingen alsnog op de juiste wijze na te komen.

Artikel 6. Geheimhouding en privacy

6.1 Zowel de opdrachtnemer als opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie tijdens, voor en na de overeenkomst.
6.2 Het eerste lid is van toepassing op alle vertrouwelijke informatie verkregen in het kader van de overeenkomst.
6.3 Het eerste lid is niet van toepassing wanneer de opdrachtgever de opdrachtnemer heeft ontheven van geheimhouding of wanneer er een beroeps- of wettelijke verplichting tot openbaarmaking geldt.
6.4 De opdrachtnemer zal informatie, verstrekt door opdrachtgever, uitsluitend aanwenden voor het doel waarvoor de informatie is verkregen.
6.5 Het vierde lid is niet van toepassing in het geval dat de opdrachtnemer voor zichzelf, dan wel een gemachtigde of advocaat namens de opdrachtnemer, moet optreden in een gerechtelijke procedure.
6.6 De opdrachtnemer respecteert de privacy van de opdrachtgever en draagt zorg voor vertrouwelijke behandeling van persoonlijke informatie. De opdrachtnemer zal persoonsgegevens opnemen in de persoonsregistratie van de opdrachtnemer. Deze persoonsgegevens zullen uitsluitend in het belang van de opdrachtnemer aan derden worden verstrekt. Op de persoonsregistratie van de opdrachtnemer is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
6.7 Sommige dames op onze website leveren hun eigen fotos aan en kunnen als look a like worden gebruikt, uiteraard door ons gecontroleerd. Als u wilt weten welke dit zijn kunt u ons hierover raadplegen.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

7.1 Alle uit de opdracht en deze website voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten rusten bij de opdrachtnemer. Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten alle rechten met betrekking tot auteursrecht, modelrecht en, voor zover van toepassing, het octrooirecht.
7.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden, zonder toestemming van de opdrachtnemer, producten en/of bescheiden, al dan niet met inschakeling van of in vereniging met derden, te verstrekken, verveelvoudigen of publiceren.
7.3 Alle intellectuele eigendomsrechten rustende op opdrachtnemer staan geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) onder nummer 1208181

Artikel 8. Opschortingsrecht

8.1 De opdrachtnemer is gerechtigd om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of te staken, indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer niet nakomt.
8.2 De opdrachtnemer is gerechtigd om een schadevergoeding voor eventuele kosten of inkomstenderving te vorderen bij opschorting of staking, wanneer dit te wijten is aan wanprestatie aan de zijde van de opdrachtgever.

Artikel 9. Bereikbaarheid

9.1 De opdrachtnemer is telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 06 – 11387899.
9.2 De opdrachtnemer is per e-mail bereikbaar op het e-mailadres [email protected].
9.3 Wangedrag en/of agressie van opdrachtgever via ieder communicatiemiddel, gericht aan de opdrachtnemer, escortdame of chauffeur kan resulteren in het doen van aangifte bij de politie.
9.4 Elk geval van wangedrag en/of agressie van opdrachtgever wordt vastgelegd door de opdrachtnemer.

Artikel 10. Minimale leeftijd

10.1 Alle escortdames waarmee opdrachtnemer samenwerkt hebben de leeftijd van 21 jaren reeds bereikt. Opdrachtnemer werkt niet samen met escortdames jonger dan 21 jaar.
10.2 Opdrachtnemer gaat onder geen enkel beding overeenkomsten aan met opdrachtgevers die de leeftijd van 18 jaren niet hebben bereikt.

Artikel 11. Alcohol, drugs en overige genotsmiddelen

11.1 Licht alcoholgebruik is met goedkeuring van de escortdame toegestaan. Zwaar alcoholgebruik is al dan niet met goedkeuring van de escortdame niet toegestaan.
11.2 Drugsgebruik of drugsbezit tijdens de uitvoering van de overeenkomst is onder geen enkel beding toegestaan.
11.3 Constateert de escortdame dat er sprake is van drugsgebruik dan wel drugsbezit aan de zijde van opdrachtgever dan zal de escortdame de verblijfplaats van de opdrachtgever direct verlaten en opdrachtnemer in kennis stellen. Derhalve kan er aangifte worden gedaan bij de politie.
11.4 Indien sprake is van een onveilige of ongemakkelijke situatie voor de escortdame vanwege alcohol- of drugsgebruik vindt er geen restitutie plaats.

Artikel 12. Verplichtingen van opdrachtgever

12.1 De opdrachtgever dient te allen tijde de escortdame de mogelijkheid te geven bereikbaar te zijn voor opdrachtnemer en chauffeur.
12.2 De opdrachtgever draagt zorgt voor een adequate persoonlijke hygiëne en een hygiënische verblijfplaats.
12.3 De opdrachtgever zal de escortdame te allen tijde met respect bejegenen en zal zich nooit agressief gedragen of zich verbaal agressief uitlaten.
12.4 Tijdens de duur van de boeking draagt de opdrachtgever zorg voor de veiligheid en welzijn van de escortdame.
12.5 Overtreding van dit artikel resulteert in beëindiging van de overeenkomst zonder restitutie.

Artikel 13. Veilige seks

13.1 Met de escortdames is enkel en alleen veilige seks mogelijk.
13.2 Indien sprake is van een onveilige of ongemakkelijke situatie voor de escortdame vanwege het door opdrachtgever fysiek of verbaal aandringen van onveilige seks vindt er geen restitutie plaats.

Artikel 14. Totstandkoming en duur van de overeenkomst

14.1 Opdrachten kunnen door de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk worden verstrekt.
14.2 De opdrachtnemer is gerechtigd een opdracht niet te accepteren ongeacht de reden daarvan.
14.3 De overeenkomst wordt per opdracht aangegaan tenzij anders is overeengekomen.
14.4 De overeenkomst vangt aan op het moment dat zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer de gemaakte afspraken bevestigen.

Artikel 15. Uitvoering van de opdracht

15.1 De opdrachtnemer is gerechtigd om de wijze waarop en door wie de overeenkomst wordt uitgevoerd te bepalen.
15.2 De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en met uiterste zorgvuldigheid uitvoeren.
15.3 Indien noodzakelijkerwijs meer werkzaamheden verricht moeten worden dan overeengekomen is de opdrachtnemer gerechtigd deze werkzaamheden in rekening te brengen.
15.4 De opdrachtnemer is gerechtigd werkzaamheden te laten verrichten door derden indien dit noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De kosten die worden gemaakt door inschakeling van derden komen voor rekening van de opdrachtgever.
15.5 In het kader van een juiste en tijdige uitvoering van de overeenkomst dient de opdrachtgever de juiste informatie te verstrekken aan de opdrachtnemer

Artikel 16. Tarieven

16.1 De tarieven staan vermeld op de website van opdrachtnemer. Er kan slechts van deze tarieven worden afgeweken wanneer opdrachtnemer hiervoor toestemming en akkoord geeft.
16.2 In het verleden gegeven kortingen kunnen in de toekomst niet gegarandeerd gegeven worden.
16.3 Alle op de website vermelde tarieven alsmede de tarieven doorgegeven door opdrachtnemer zijn inclusief 21% BTW.

Artikel 17. Betalingen

17.1 Betaling vindt altijd plaats voordat de werkzaamheden van de escortdame van start gaan ongeacht de wijze van betaling.
17.2 Betalingen zijn in beginsel altijd contant of per bank, tenzij toestemming en akkoord is gegeven door opdrachtnemer teneinde op een andere wijze te betalen.
17.3 Opdrachtnemer accepteert enkel betaling in Euro, tenzij toestemming en akkoord is gegeven teneinde in een vreemde valuta te betalen. Indien akkoord is gegeven om in een vreemde valuta te betalen is opdrachtnemer gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het wisselen van de vreemde valuta alsmede de kosten voortvloeiend uit het wisselen hiervan.
17.4 Restitutie is onder geen enkel beding mogelijk tenzij opdrachtnemer daar expliciet toestemming en akkoord voor geeft.
17.5 De opdrachtnemer zal de opdrachtgever in gebreke stellen wanneer deze verzuimt een betalingsverplichting jegens opdrachtnemer na te komen. De opdrachtgever treedt alsdan van rechtswege in verzuim.
17.6 Voor zover van toepassing komen gerechtelijke, buitengerechtelijke, proces- of incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 18. Tussentijdse annulering en beëindiging

18.1 De opdrachtnemer en opdrachtgever zijn gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de opdracht met onmiddellijke ingang te annuleren of te beëindigen.
18.2 Annulering brengt geen extra kosten met zich mee indien de annulering minimaal 24 uur voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.
18.3 Indien de overeenkomst wordt geannuleerd door opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst, dan verplicht opdrachtgever zich om 25% van de afgesproken prijs te betalen aan opdrachtnemer.
18.4 Indien de overeenkomst wordt geannuleerd door opdrachtgever terwijl de chauffeur reeds onderweg is naar de verblijfplaats van opdrachtgever of wanneer de chauffeur reeds is gearriveerd op of rondom de verblijfplaats van opdrachtgever, wordt er een bedrag van minimaal € 50,00 in rekening gebracht in geval de afstand tussen de verblijfplaats van opdrachtgever en Amsterdam niet meer dan 40 kilometer bedraagt.
18.5 Indien de overeenkomst wordt geannuleerd door opdrachtgever terwijl de chauffeur reeds onderweg is naar de verblijfplaats van opdrachtgever of wanneer de chauffeur reeds is gearriveerd op of rondom de verblijfplaats van opdrachtgever wordt er een bedrag van minimaal € 75,00 in rekening gebracht in geval de afstand tussen de verblijfplaats van opdrachtgever en Amsterdam boven de 40 kilometer bedraagt. Voor alle afstanden boven de 100 kilometer wordt een bedrag van minimaal € 150,00 in rekening gebracht.
18.6 Indien de overeenkomst wordt beeindigt voordat de opdracht is voltooid vindt er geen restitutie plaats.
18.7 Bij boekingen die 1 dag of meer van te voren plaats vinden vragen wij een aanbetaling. Annuleren is in deze gevallen niet mogelijk, de aanbetaling kan niet worden terug gestort.